Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a Provozní řád Pohybového studia Švédská
Provozovatel: MUDr. Radka Košková s.r.o.
Sídlo provozovny: Švédská 109/45, 712 00 Ostrava
Odpovědná osoba: Ing. Jiří Koška 
 
 
Obchodní podmínky
I. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Pohybové studio Švédská, se sídlem Švédská 109/45, 712 00 Ostrava identifikační číslo: 04027655, kontaktní údaje: tel. +420 724 559 713, e-mail: info@studiosvedska.cz(dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a zájemcem o konkrétní lekce jógy, fyzioterapeutické cvičení, nebo jiný druh pohybové lekce, dle aktuální nabídky (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové stránce: studiosvedska.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či službu od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy, která vzniká ve znění přihlášky odeslané zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní obchodu, okamžikem potvrzení přihlášky poskytovatelem zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
II. Přihlašování do kurzů a rezervace lekcí
 1. Zákazník se může přihlašovat na konkrétní lekce prostřednictvím webové stránky.
 2. Před vytvořením rezervace má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které při rezervaci uvedl.
 3. Údaje uvedené zákazníkem v rezervačním systému jsou poskytovatelem považovány za správné.
 4. Vytvořením rezervace se zákazník zavazuje zaplatit za lekci dohodnutou cenu.
 5. Poskytovatel neprodleně po vytvoření rezervace tuto informaci zákazníkovi potvrdí e-mailem.
 6. Rezervace, která není zákazníkem zaplaceno do 1 hodiny od jejího vytvoření, bude stornována, přičemž platí, že poskytovatel automaticky odstupuje od smlouvy.
 7. Po přijetí platby na účet poskytovatele poskytovatel potvrdí zákazníkovi přijetí platby a platnost přihlášky na lekci (vznik smlouvy) e-mailem.
 8. Poskytovatel se zavazuje poskytovat pohybové lekce daného typu jedenkrát týdně ve stanovený den, čas, období a místo, vyjma státních svátků nebo předem oznámených termínů.
 9. Poskytovatel má právo zrušit lekci v případě, kdy není možné zabezpečit objednanou lekci. V takovémto případě zákazníkovi bezodkladně vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní kurz, nebo jiné řešení, bude-li s tím zákazník souhlasit. Poskytovatel má právo zrušit lekci také v případě, kdy se mu nepodaří kontaktovat zákazníka (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost).
III. Ceny
 1. Ceny kurzů jsou uvedeny na webové stránce www.studiosvedska.cz
 2. Poskytovatel není plátcem DPH, kurzovné je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet podle ustanovení § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
IV. Platby
Platbu za přihlášku může zákazník provést:
 1. Převodem na účet poskytovatele, který je uveden v ceníku na stránkách studiosvedska.cz
 2. Prostřednictvím platební karty na základě automaticky generovaného e-mailu s údaji k platbě.
Platba  je možná pouze v CZK.
V. Odstoupení od smlouvy
 1.  Ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má zákazník – spotřebitel právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů do 14 kalendářních dnů, ode uzavření smlouvy. Formulář k odstoupení od smlouvy je na konci těchto obchodních podmínek (příloha 1) a je možné jej zaslat poštou na adresu Švédská 109/45, 712 00 Ostrava nebo e – mailem na adresu: info@studiosvedska.cz.
 2. Rozhodne-li se zákazník odstoupit od smlouvy dle bodu 5.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen v oznámení o odstoupení adresovaném poskytovateli uvést den, hodinu a název lekce a číslo svého bankovního účtu pro vrácení peněz. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.1. se smlouva od počátku ruší.
 3. Po splnění podmínek dle bodu 5.2 těchto Obchodných podmínek poskytovatel vrátí zákazníkovi ve lhůtě nepřekračující 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení celou částku zaplacenou zákazníkem za lekci.
VI. Záruky a reklamace
 1. Vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 2. V případě zjištění neshody mezi popisem lekce, na kterou se zákazník přihlásil, musí zákazník co nejdříve informovat poskytovatele e-mailem nebo telefonicky o zjištěných nedostatcích.
VII. Ochrana osobních údajů
 1. Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci vytvoření rezervace prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů – GDPR (dále jen „Nařízení“).
 2. K poskytování osobních údajů dochází při odeslání vytvoření rezervace, a to v rozsahu údajů uvedených zákazníkem ve formuláři rezervačního systému.
 3. Zákazník se před vytvořením rezervace seznámil s Informací poskytovatele o zpracování osobních údajů na webových stránkách studiosvedska.cz
VIII. Vracení úhrady a zrušení lekcí
 1. Vrácení uhrazené lekce bez udání důvodů je možné pouze v případě, že se zákazník odhlásí nejpozději do 3 hodin od započetí lekce.
 2. Dále je možné úhradu vrátit v případě dlouhodobé nemoci na základě předloženého potvrzení lékaře. Za dlouhodobou nemoc se považuje absence minimálně ve dvou a více po sobě navazujících týdnech. Absenci je nutno nahlásit (i v zastoupení) do 10 pracovních dnů od počátku absence na e-mailové adrese info@studiosvedska.cza požádat o vrácení kurzovného do 10 dnů od skončení nemoci. Pokud účastník včas dlouhodobou absenci nenahlásí a nepožádá o vrácení kurzovného, ztrácí nárok na vrácení úhrady ze lekce.
 3. V ostatních případech se úhrady nevrací.
 4. Úhrady nelze vracet při platbě poukázkami, fakturou nebo dárkovými poukazy.
 5. Zameškané lekce lze nahradit jen po předchozí domluvě. Počet možných náhrad je určen délkou zaplaceného období, časové období je možné po dohodě s poskytovatelem maximálně o 90 dní. Zákazník si může navíc takto nahradit také lekce, které odpadnou z důvodu státního svátku nebo prázdnin.
 6. V případě absence lektora bude lekce zrušena. V tomto případě budou zákazníci upozorněni v předstihu e-mailem nebo pomocí zprávy SMS.
IX. Závěrečné informace
 1. Dozor nad poskytováním služeb vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI), Česká obchodní inspekceInspektorát pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj Provozní 5491/1,722 00 Ostrava – Třebovice
 2. Smlouvy, jejichž součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí právními předpisy platnými v České republice.
 3. Tyto podmínky platí pro přihlášky od 1. října 2020
V Ostravě, dne 1. října 2020

 

 

 
PŘÍLOHA 1 – FORMULÁŘ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Adresát: Pohybové studio Švédská, se sídlem Švédská 109/45, 712 00 Ostrava , identifikační číslo: 04027655.
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy na lekci:
Datum vzniku smlouvy (potvrzení poskytovatele):
Číslo přihlášky (variabilní symbol):
Jméno a příjmení spotřebitele:
Datum narození:
Bankovní spojení pro vrácení kurzovného:
Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě; v případě odesílání e-mailem stačí zaslání ze stejné e-mailové adresy, jako byla zasílána přihláška):
Datum:
Pokud chcete, uveďte prosím důvod odstoupení (není to povinnost a důvod nebude mít vliv na vrácení kurzovného, ale poskytovateli tím pomůžete zlepšovat jeho služby):

 

 

 

 

Provozní podmínky
 1. Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Švédská. Zakoupením jednorázového vstupu na lekci, kreditu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 1. Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách studiosvedska.cz a v prostorách studia Švédská. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor pohybového studia a využívání jeho zařízení či služeb.
 1. Pohybové studio je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby, 15 minut před každou lekcí či workshopem, otevírací doba je uvedena na webových stránkách studiosvedska.cz v sekci kontakty.
 1. Účast na lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách studia Švédská či telefonicky v provozní době studia. Všechny lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku nebo venkovních dveřích.
 
 1. STORNO PODMÍNKY
 
Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.
STORNO REZERVOVANÝCH LEKCÍ: Rezervovanou lekci lze v rezervačním sytému zrušit max. 3 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě.  
STORNO KURZŮ A WORKSHOPŮ: Po přihlášení na kurz či workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 5 dnů, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme, kontaktujte nás.
V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu či workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude vám 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz či workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.
Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Pokud budete mít zpoždění, informujte telefonicky recepci, která vám připraví podložku v sále. Akceptovatelné zpoždění je 10 minut (pokud se telefonicky omluvíte) po začátku lekce. V opačném případě berte na vědomí, že na lekci již nemusíte být puštěni. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.
Permanentka s kredity je nepřenosná s výjimkou rodinných příslušníků (cvičení dětí) a na jednu permanentku lze učinit pouze 2 rezervace na 1 lekci.
 1. Rezervace v systému Reenio: Na základě registrace klienta provedené na webové stránce může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání lekcí. Při registraci na webové stránce je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání lekcí jsou provozovatelem studia považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel studia nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany klienta. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Provozovatel studia může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z provozního řádu. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 1. Klientům je k dispozici šatna. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné).Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 1. Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.
 1. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí.Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.
 1. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Pohybové studio Švédská nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.
Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.
 1. Po skončení lekce si každý klient po sobě uklidí a vydezinfikuje vypůjčené pomůcky.
 1. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia. V prostorách studia je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.
 
 1. Tísňové telefonní linky:

150                  HASIČI
Hasičský záchranný sbor ČR
155                  Zdravotnická záchranná služba
158                  POLICIE
Policie České republiky
156                  Městská (obecní) policie
112                  Jednotné evropské číslo tísňového volání
 1. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
 
 
Obchodní podmínky a Provozní řád Pohybového studia Švédská
 
Dne 1. 10. 2020